IL - Linoleum

זה בתהליך של עבודה

לינולאום 

ישנן שתי דרכים לעבודה בעץ: 

יישאר חיתוך עץ בטכניקה בלחץ גבוה שבם להיות מודפסים ומקומות שבם הנייר צריך להיות רגיל, העץ נחתך משם. 

 עץ חריטת הדפסת gravure נחתך בקווים בצלחת.הצלחת הוא שפשף עם הצבע ולאחר שנגבו את פני השטח, כך שרק בקווים השקועים, הצבע נשאר. 

בלינוליאום שני הסוגים הם לחקות, לא כל כך מדויק, כי רזים מאוד קורי יישחקו בקלות. 

באמצעות מספר צלחות גם הדפסים בשלל צבעים אפשריים.

© Kadrmas 2014